Zasady prowadzenia ewidencji sumarycznej, szczegółowej oraz finansowo-księgowej
wpływów i ubytków.